Νέα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, πλέον νόμος του Κράτους είναι οι επιμέρους διατάξεις που φέρνουν σημαντικές αλλαγές στις Εξετάσεις και στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τι αλλάζει πλέον αναλυτικά:

Α. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021

 1. Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), και

β) το σύνολο των µορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου επιστηµονικού πεδίου.

Στα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου έπειτα από πρόταση της κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία εκδίδεται εντός της τασσόμενης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προθεσμίας και πάντως εντός δύο (2) μηνών από τον καθορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής της παρ. 4, και κοινοποιείται στον Υπουργό. Στις περιπτώσεις των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο αυτές υπάγονται. Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίοι αποφασίζονται σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και με την παρ. 6 συγκεντρώνεται σε μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Παλαιοί ΑπόφοιτοιΟι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις σχολές για τα ακαδημαϊκά έτη που έπονται του έτους της αποφοίτησής τους από το Λύκειο μπορούν:

α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε τμήματος, σχολής ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την οικεία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ.,

γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., καθώς και τους κατόχους ισότιμου τίτλου ΕΠΑ.Λ. και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία τους.

 1. Αθλητές. Προϋποθέσεις εισαγωγής σε σχολή, τμήμα η εισαγωγική κατεύθυνση συνιστούν α) η επίτευξη: αα) της ελάχιστης βάσης εισαγωγής ΕΒΕ ή των ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικίας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνση, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και αβ) της ΕΒΕ της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) η συγκέντρωση συνολικού αριθμού μορίων τουλάχιστον ίσου με εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος σχολή, τμήμα η εισαγωγική κατεύθυνση στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με το ν. 4186/2013.

Β. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022

1. Νέα Διαδικασία Υποβολής Μηχανογραφικού. Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου.

Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέξουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία της παρ. 1. Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης, σύμφωνα με την παρούσα, δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Δ. Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

2. Υπολογισμός Μορίων. Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο αυτές υπάγονται. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισµα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό µάθηµα ή πρακτικές δοκιµασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό µάθηµα ή τις πρακτικές δοκιµασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Γ. SOS Σημεία των Αλλαγών

 1. Για τον προσδιορισµό του συνόλου των µορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα µαθήµατα και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας. Στις σχολές, τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού µαθήµατος ή ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειµένου, η εξέταση του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή των πρακτικών δοκιµασιών απαιτείται η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού µαθήµατος ή των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών της σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, καθώς και της Ε.Β.Ε. της σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης.
 2. Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.
 3. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους.
 4. Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του εκάστοτε σχολικού έτους δύνανται, επίσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

 

Δ. Θα ανακοινωθούν προσεχώς

 1. Η ελάχιστη και µέγιστη τιµή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και η ελάχιστη και µέγιστη τιµή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών.
 2. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για τις σχολές συναρµοδιότητας άλλων υπουργείων.
 3. Το ποσοστό των δυνατών επιλογών σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων που έχουν οι υποψήφιοι. Η απόφαση καθορισμού του ποσοστού των δυνατών επιλογών δύναται να εκδίδεται ή να τροποποιείται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους.
 4. Η ακριβής κατάταξη των τμημάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 στα επιστημονικά πεδία. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έως τις 15 Μαΐου του κάθε σχολικού έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους.
 5. Ο τρόπος υποβολής και ο αριθμός των δυνατών προτιμήσεων κατά την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
 6. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 υποβάλλεται μόνο το γνώριμο μηχανογραφικό δελτίο χωρίς τον περιορισμό των επιλογών.

Σύνταξη: EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας | www.employ.edu.gr