Νέα και άρθρα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Αλλαγές στα προσόντα των υποψηψίων και στις προ καταρκτικές εξετάσεις

Άρθρο 9
Ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των υποψηψίων για κατάταξη/πρόσληψη Ελληνική Αστυνομία Τροποποίηση περ. α’ παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2226/1994 τρίτο εδάψιο περ. α παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122) τροποποιείται εισαγωγή διαψοροποίησης ως προς προσόν του ύψους μεταξύ υποψηψίων ανδρών καιγυναικώνστη Σχολή Αστυψυλάκων καιστη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, και διαμορψώνεται ως ακολούθως:
«Τα προσόντα των υποψηψίων και οι προ καταρκτικές εξετάσεις, στις υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα 2 φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες».

Δείτε την Απόφαση