Νέα και άρθρα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία με κατατακτήριες εξετάσεις


Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε πέντε (5), Οι ανωτέρω πέντε (5) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

ΠΤΥΧΙΟ -ΘΕΣΕΙΣ
Χημείας 2 θέσεις
Δασολογίας και Περιβάλλοντος 1 θέση
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 1 θέση
Μαθηματικών 1 θέση

Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία κατηγορίες, εφόσον είναι κάτοχοι των αντίστοιχων πτυχίων ή τελειόφοιτοι της αντίστοιχης Σχολής (ως άνω πίνακας). Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς να έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να μεταβάλει τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών μετά την πρωτοκόλλησή της. Η δηλούμενη σειρά των κατηγοριών/πτυχίων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, επέχει θέση σειράς προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου, είναι δεσμευτική για τους υποψηφίους και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

Η σειρά των κατηγοριών/πτυχίων του ανωτέρω πίνακα κατανομής θέσεων ορίζει και τη σειρά προτεραιότητας κατ’ άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 59/2022 (Α’ 156), σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες κατηγορίες/πτυχία, για την συμπλήρωση από επιλαχόντες άλλης κατηγορίας/πτυχίου.

Δείτε το ΦΕΚ