Νέα και άρθρα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Οι επικείμενες Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 αποτελούν μία ευκαιρία για όλους τους πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν ενεργά στην ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μία κρίσιμη μάλιστα, χρονική περίοδο με πολλές προκλήσεις, όπως η διαχείριση κρίσεων λόγω του πολέμου, η οικονομική αστάθεια, ο πληθωρισμός και η κλιματική κρίση. Παράλληλα όμως, αποτελούν και μία υπενθύμηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, με τα πολλαπλά οφέλη που υπάρχουν διαχρονικά από την συμμετοχή στην ΕΕ, που μεταξύ άλλων αφορούν και την δυνατότητα που παρέχεται στους ευρωπαίους πολίτες να εργαστούν στα όργανα της Ένωσης.

Γιατί να ακολουθήσω όμως σταδιοδρομία στην ΕΕ ;
Εάν σας συναρπάζει το ευρωπαϊκό εγχείρημα, υιοθετείτε τις οικουμενικές αξίες της Ένωσης όπως η ειρήνη, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλετε να εργαστείτε σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, τότε σίγουρα πρέπει να εξετάσετε την προοπτική εργασίας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα όργανα της ΕΕ απασχολούν πάνω από 60.000 άτομα από τα 27 κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει «ανοικτούς διαγωνισμούς» για την επιλογή μόνιμου και έκτακτου προσωπικού. Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αποτελεί τον πρώτο σταθμό για όποιον επιθυμεί να εργαστεί στα όργανα της ΕΕ. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για τις περισσότερες θέσεις στην ΕΕ, απαιτείται να μιλάτε τουλάχιστον 2 γλώσσες της Ένωσης.

Προφίλ σταδιοδρομίας στην ΕΕ
Η σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τα προσόντα κάθε ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν θέσεις εργασίας σε τομείς όπως:

• Επικοινωνία:
Οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της επικοινωνίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες. Οι υπεύθυνοι και οι υπεύθυνες επικοινωνίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: σύνταξη δελτίων Τύπου, εκθέσεων και άλλων εγγράφων, διοργάνωση και διεξαγωγή συνεντεύξεων Τύπου.
Τα τμήματα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προσφέροντας ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών, θα μπορούσαν να αποτελέσουν την βάση για τους αυριανούς πτυχιούχους, ώστε να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στον «νευραγλικό» πλέον τομέα της πολιτικής επικοινωνίας και της διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων.

• Νομικά Θέματα:
Οι νομικοί της ΕΕ παρέχουν νομικές συμβουλές, διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την ποιότητα διατύπωσης των νομικών πράξεων, διεξάγουν εκτεταμένη νομική έρευνα και ανάλυση και ενεργούν ως εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων σε δικαστικές διαδικασίες. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη νομικών εγγράφων πολιτικής, την παροχή νομικών συμβουλών σε ανώτερα διοικητικά στελέχη, τη συμμετοχή σε διοργανικές διαπραγματεύσεις για την έγκριση των νομικών πράξεων της ΕΕ. Αντίστοιχα, ευκαιρίες σταδιοδρομίας υπάρχουν και για γλωσσομαθείς νομικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι κάθε νέα νομοθετική πράξη μεταφράζεται ορθά στις άλλες γλώσσες της ΕΕ και αντικατοπτρίζει πιστά το κείμενο στο οποίο σχεδιάστηκε αρχικά.
Το πτυχίο της Νομικής προσφέρει στους φοιτητές των τμημάτων να αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο γνωστικό υπόβαθρο, για να σταδιοδρομήσουν στα διάφορα νομικά επαγγέλματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς διδάσκονται διάφοροι κλάδοι του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου.

Οικονομικά και Οικονομική Πολιτική
Στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕ, οι οικονομολόγοι παρέχουν συμβουλές σε ανώτερους υπαλλήλους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων και καθοδήγηση σε τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η οικονομική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, το πανευρωπαϊκό εμπόριο, τα δημόσια οικονομικά, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το ενιαίο νόμισμα.
Αντίστοιχα, όσον αφορά τους στατιστικολόγους της ΕΕ, το έργο τους επικεντρώνεται στη συλλογή, αξιολόγηση και ερμηνεία δεδομένων με στόχο να συμβάλουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων της ΕΕ σχετικά με την οικονομία, τα χρηματοοικονομικά, την κοινωνία, τη γεωργία, το περιβάλλον και πολλούς άλλους τομείς.
Τα τμήματα Στατιστικής, Οικονομικών Επιστημών και τα τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών σπουδών μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προσφέρουν στους φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο να αναλύουν οικονομικά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία, να συντάσσουν ολοκληρωμένες οικονομικές μελέτες με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας των εθνικών οικονομιών.

• Εξωτερικές Σχέσεις και Διπλωματία
Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, οι υπάλληλοι εξωτερικών σχέσεων συνεργάζονται με τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ και με διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να συνδράμουν στην εναρμόνιση της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται επίσης: η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή πολυμερών συμφωνιών, η εκπροσώπηση της ΕΕ στο εξωτερικό, η στενή συνεργασία με αντιπροσωπείες και πρεσβείες της ΕΕ, η σύνταξη πολιτικών εκθέσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων για τους αρμόδιους και τις αρμόδιες λήψης αποφάσεων.
Τα τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών σπουδών, καθώς και τα τμήματα Πολιτικών επιστημών, καταρτίζουν τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την δομή και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με διεπιστημονικές γνώσεις στους τομείς των Διεθνών Σχέσεων, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεσμών, της Διεθνούς πολιτικής οικονομίας, διαμορφώνοντας έτσι ένα ολοκληρωμένο γνωστικό υπόβαθρο και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων υπερεθνικού χαρακτήρα.

• Επιστήμη και Έρευνα
Η πολυπλοκότητα των σημερινών προκλήσεων απαιτούν όλο και περισσότερο από την ΕΕ να βασίζεται σε εμπειρογνώμονες για να αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία, τη διατροφή, τον ψηφιακό τομέα και άλλα παγκόσμια θέματα. Γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν, δεν πρέπει να μας προκαλεί καθόλου εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για επαγγελματίες με σημαντική πείρα και ικανότητες σε διάφορους τομείς όπως της γεωργίας, της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, ως ειδικευμένοι χημικοί, ως πυρηνικοί επιθεωρητές.
Πτυχιούχοι των τμημάτων Χημείας και Γεωπονίας, αλλά και Ιατρικής θα μπορούσαν να απορροφηθούν σε τομείς όπως η διασφάλιση ποιότητας, η προληπτική ιατρική και δημόσια υγεία.

• Κυβερνοασφάλεια
Σε έναν κόσμο που είναι πλέον υπερσυνδεδεμένος, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου συνιστούν σοβαρή απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ασφάλεια των πολιτών της στο διαδίκτυο. Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει τη σημασία της προστασίας των κρίσιμων υποδομών, των πληροφοριακών συστημάτων και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της, αναζητώντας εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ικανά να αναλύουν κινδύνους και να αναπτύσσουν προτάσεις για την βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριών.
Τα τμήματα Πληροφορικής της χώρας θα μπορούσαν να αποτελέσουν την βάση για την μετέπειτα εξειδίκευση στους τομείς της Ασφάλεια δικτύων και Επικοινωνιών, την διαχείριση μεγάλων δεδομένων και τις προηγμένες τεχνολογίες Κρυπτογραφίας.

Σύνταξη: Λάζαρος Παπαδόπουλος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας