Νέα και άρθρα
Άρθρα για για την Εκπαίδευση & την Απασχόληση.

Συμπληρωματική προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές

Αποφασίστηκε ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ και ΑΣΣΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, σε ποσοστό 10% των θέσεων [Ν.2525/1997 (ΦΕΚ Α'188), Ν.2909/2001 (ΦΕΚ Α'90), Ν.3687/2008 (ΦΕΚ Α'159), Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α'193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν] και σε ποσοστό 90% αυτών.

Δείτε την Ανακοίνωση